2006/Jul/24

Search Engines จะปรกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

    1. Spyder or Robot
    2. Database
    3. ตัวโปรแกรม Search Engines

ตัวแรก Spyder or Robot จะทำหน้าที่ไต่ไปตามเว็บไซด์ต่าง ๆ แล้วก็เก็บและรวบรวมข้อมูล ของเว็บนั้น

ตัวที่สอง Databases ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีไว้เก็บข้อมูลที่ Robot ไปไต่และเก็บมา

ตัวที่สาม ตัวโปรแกรม Search Engines จะทำหน้าที่รับคำสำคัญ (Keywords) จากผู้ใช้ แล้วก็ไปค้นหาตามฐานข้อมูลแล้วแสดงผมลับที่ได้ให้กับผู้ใช้ผ่านเว็บแอบพิเคชัน ซึ่งการค้นหาจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบฐานข้อมูล ถ้ามีการออกแบบฐานข้อมูลที่ดี การค้นหาก็จะทำได้รวดเร็ว แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ การค้นให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ก็ป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำด้วย

Comment

Comment:

Tweet